Spring til indhold

Forretningsbetingelser

  1. Når vi påtager os en ny opgave, skal der foreligge en skriftlig aftale evt. en rammeaftale. Aftalen angiver som minimum hvori opgaven består, hvilket resultat der forventes, tidsplan, timesats samt estimeret budget. Hvis arbejdsopgaven ændres i takt med, vi kommer dybere ned i detaljerne, skal der indgås nye aftaler i forhold til de ændrede betingelser. I løbende kundeforhold og i mindre sager, hvor kunden selv entydigt har beskrevet opgaven, eller i hastesager, kan dette fraviges.
  2. Konflikt med DeBo-udpegning: I relation til løsning af opgaver som Assessor og DeBo ydes der ikke rådgivning, der kan så tvivl om Assessor/DeBo’s uvildighed. Der henvises til direktiv (EU) 2016/797 af 11.05.2016, artikel 31.
  3. Vores honorar er normalt en timesats + moms, og der afregnes ud fra antallet af arbejdstimer lagt på opgaven. Relevante omkostninger og udlæg faktureres netto, og der fremsendes dokumentation herfor.
  4. Almindeligvis udsteder vi en faktura ved udgangen af hver måned. For rammeaftaler kan indgås aftale om fakturering ved udgangen af hvert kvartal. For mindre opgaver, når opgaven er afsluttet. Betalingsbetingelserne er 30 dage fra fakturadato, og der tillægges moms efter de gældende regler.
  5. Alle oplysninger og dokumenter, som vi modtager i forbindelse med en opgave, behandles som fortrolige, medmindre det fremgår af omstændighederne, at de ikke er af fortrolig karakter.
  6. Kunden har normalt alle rettigheder til resultaterne af den ydede rådgivning, og vi behandler vores kundeforhold med største fortrolighed. Vores rådgivning er altid målrettet den konkrete opgave, og vi påtager os derfor intet ansvar, hvis resultaterne anvendes i andre sammenhænge uden vores forudgående kontrol af, om resultaterne også kan gælde i disse andre sammenhænge.
  7. Medmindre andet aftales, er vi alene ansvarlige i forhold til kunden for den ydede rådgivning. Kunden har ret til at anvende det konkrete skriftlige materiale, som vi har udarbejdet til brug i kundens videre arbejde med opgaven.
  8. Enhver tvist mellem kunden og os skal løses i overensstemmelse med dansk ret ved den kompetente danske domstol.
  9. Al Frie Jernbaneingeniører ApS’ rådgivning er omfattet af rådgiver/erhvervsansvarsforsikring, som er tegnet hos Tryg Forsikring A/S.